Klimat, hållbarhet och ansvar

Vi människor har en inneboende lust att förbättra och förenkla. Gamla metoder byts obönhörligen ut mot nya, traditioner och arbetssätt ställs på huvudet. Branscher utmanas och tvingas till förändring, och det kan vara jobbigt!

Om en metod är miljövänligare, ekonomiskt mer fördelaktig och har en minst lika lång förväntad livslängd som den gamla, vad finns då för argument att inte använda den?

För oss handlar det om att ta ansvar här och nu och göra det bästa möjliga för framtiden.

Upp till 80% lägre kostnader med Inpipes metod

Alla har vi begränsade resurser som ska räcka till mycket. Anta att du behöver renovera 100 meter spill- och dagvattenledningar som ligger fyra meter ner i gatan. Om du väljer att använda Inpipe liner och räknar på allt – förarbete, grävning, schaktning, transporter av massor, nya rör, fyllning, återställande av ytan, bränsleförbrukning, tidsåtgång och personal – spar du upp till 80% av kostnaderna i jämförelse med gamla traditionella grävmetoder. Pengar som du kan använda till att renovera fler rör.

Det tänker vi är att ta ansvar här och nu.

Minska koldioxidutsläppen med 80%

Att vara klimatsmart är viktigare än någonsin! Räknat enligt exemplet ovan minskar koldioxidutsläppen med cirka 28 000 kg* om du använder Inpipe liner istället för att gräva, vilket motsvarar en minskning med cirka 80%. Det motsvarar mängden för en ny bil** som körs 22 000 mil eller cirka 5,5 varv runt jordklotet. Att minska miljöfarliga utsläpp tycker vi är att ta ansvar för framtiden!

*Enligt beräkning gjord med NCC NoDig Klimatkalkylator www.ncc.se
**Genomsnittsutsläppen för en ny bil registrerad i Sverige 2015 är enligt Trafikverket 127 g CO²/km.

Miljön och kemikalier

Inpipe jobbar ständigt för att minska klimatpåverkan från vår produktion, transporter och produkter. Vi strävar efter att tillverka och leverera en så miljövänlig produkt som möjligt. Detta uppnår vi genom att kontinuerligt sätta mål för att minska utsläpp och miljöbelastning i hela kedjan från råmaterial till färdig installerad produkt.

All tillverkning av någon form av produkt påverkar miljön på något sätt, det är ofrånkomligt. Vårt mål är att så långt det är möjligt effektivisera produktionen och minska klimatpåverkan från våra produkter.

Produkten

Inpipes produkter består av glasfiber, polyester och folier.

Vi gör vår liner så tunna och lätta som möjligt – det ger mindre förbrukning av material och mindre utsläpp från tillverkning och transporter. Vi söker hela tiden vägar att minska vår förbrukning av kemikalier i vår produktion, eller byta ut dem mot mer miljövänliga alternativ.

Glasfiber: Tillverkas av en glastyp där man bland annat har reducerat användningen av så kallade flussmedel för att minska miljöfarliga utsläpp.

Polyester: Används i flytande form. Polyester måste innehålla ett lösningsmedel, oftast styren. I vår produktion har vi kontinuerligt minskat användningen och utsläppen av lösningsmedel. Efter flera års forskning och utveckling kunde vi under våren 2021 presentera Inpipe Freeliner® som är världens första glasfiberarmerade polyesterliner som är helt fri från styren och alla former av Bisfenol.

Folier: De plastfolier som används i produkten är tillverkade av plaster som kan återvinnas.

”Du kör väl inte bil 5,5 varv runt jorden i onödan?”

Transporter

Vi strävar efter att samordna alla våra transporter både vid inköp av material och leverans av produkter, detta för att minska miljöbelastningen.

Den installerade produkten

När en Inpipe liner installeras härdas polyestern med hjälp av UV-ljus. Detta gör att styrenet i polyestern binds och förbrukas. En härdad produkt innehåller mindre än 2% reststyren. Utsläppen blir minimala. Använder du dessutom Inpipe Freeliner® så innehåller produkten inget styren överhuvudtaget och därmed ingen risk för urlakning av styren i natur och miljö. LÄS MER  >

Härdning med UV-ljus är väldigt energisnålt i jämförelse med till exempel härdning med vattenånga eller hett vatten och det bildas inget processvatten som måste omhändertas.

Inpipes miljöpolicy

Inpipe ligger i Vilhelmina i norra Sverige – i hjärtat av Södra Lappland.

Runt omkring oss har vi fantastisk natur och miljö i det som många kallar Europas sista vildmark. Många av oss som jobbar på Inpipe lever nära naturen och ser omtanken om den som något helt naturligt och väldigt viktigt!

Därför är det också naturligt för oss att i vår verksamhet ha ett tydligt fokus på att värna om miljö och natur. Vi har en tydlig miljöpolicy samt nära samarbete med myndigheter och organisationer i miljöfrågor.

Miljöpolicy

Vår lägsta nivå är krav enligt lag och myndighetsdirektiv. Utöver det strävar vi hela tiden mot att minska vår miljöbelastning. Några exempel nedan:

  • Vi minskar vår användning av kemikalier och lösningsmedel kontinuerligt.
  • I vår produkt Inpipe Freeliner® har vi helt plockat bort styren.
  • Polyestern i Inpipe Freeliner® har ett bioinnehåll vilket minskar vår förbrukning av fossilbaserade råvaror med upp till 30%. LÄS MER  >
  • Vi samleverera produkter då det är effektivare ur transportsynpunkt och minskar därmed CO²-utsläppen.